Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با زمان حذف اضطراری

امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
      امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 فقط در روزهای مشخص شده در مورخ 97/11/09 و 97/12/14
سه شنبه 9 بهمن 1397