Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با نظارت و ارزیابی

شروع فرایند ارزیابی اساتید توسط دانشجویان

مطالب/ شروع فرایند ارزیابی اساتید توسط دانشجویان

                           
      شروع فرایند ارزیابی اساتید توسط دانشجویان از کلیه دانشجویان درخواست می گردد، در بازه زمانی 1398/03/03 لغایت 1398/04/05 با مراجعه به سامانه آموزشی سما نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.
چهارشنبه 1 خرداد 1398