Logo
  برچسب شده با حذف اضطراری
مطالب/ امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97                            
      فقط در روزهای مشخص شده در مورخ 97/11/09 و 97/12/14
سه شنبه 9 بهمن 1397
مطالب/ حذف اضطراری نیمسال اول سالتحصیلی 98-97                            
      از روز شنبه مورخ 97/09/03 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/09/28
شنبه 3 آذر 1397