Logo

کارکنان گروه برنامه ریزی آموزشی

مهندس رسول رجب زاده

رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی
تلفن: 37745000-041 داخلی 1314
ایمیل:

سرکار خانم نریمان جهان

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی آموزشی
تلفن: 37745000-041 داخلی 1311
ایمیل: grad [at] bonabu.ac.ir

  • ویرایش شده
  • در دوشنبه دوازدهم آذر 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب