Logo

کارکنان

مدیر آموزشی
دکتر توحید ادیبی

مدیر آموزشی
تلفن: 37745000-041 داخلی 1310
ایمیل: edu [at] bonabu.ac.ir

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه یازدهم آذر 1397
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب