آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  اهداف و وظایف معاون آموزشی و پژوهشی

 • ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن .
 • تدوين آيين نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب .
 • انجام امور مربوط به هيأت مميزه .
 • ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر .
 • پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه .
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها .
 • برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت مطابق با اولويتهاي دانشگاه .
 • همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه .
 • اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوط با رويكرد گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و توسعه فعاليتهاي پژوهشي و فناوري در دانشگاه .
 • برنامه ريزي امور آموزشي و پژوهشي با همكاري واحدهاي ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه .
 • پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي با هماهنگي گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.
 • اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت.
 • برنامه ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي- آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي.
 • برنامه ريزي آموزشي دانشگاه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين.
 • اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزايي.
 • ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل ها به منظور به روز رساني، كارآمدي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، غنابخشي و ارزش مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارت حسب مورد.
 • برنامه ريزي براي ارتقاي مهارتهاي علمي- تخصصي دانشجويان جهت ورود به جامعه.
 • نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در دانشگاه با هماهنگي وزارت متبوع.
 • برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاء و افزايش سطح همكاريهاي علمي بين المللي.
 • اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهشهاي كاربردي و مورد نياز كشور.
 • توسعه، تقويت و هدايت طرحهاي پژوهشي مصوب با اولويت پژوهشهاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم انداز برنامه هاي توسعه كشور و نقشه جامع علمي كشور.
 • كنترل و نظارت بر فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري دانشگاه بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي.
 • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئيس دانشگاه .
 • ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوري و مبادله خدمات علمي.
 • همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدمات علمي بين دانشگاه و ساير مؤسسات.
 • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي.
 • برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور (اعم از مراكز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي) برابر ضوابط مصوب.
 • تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشكيل مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصي پژوهشي دانشگاه.
 • بررسي و ارزيابي فعاليت هاي دانشگاه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي كشور و نقشه جامع علمي كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.
 • شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه هاي علمي، پژوهشي مشترك و برنامه ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي، پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني و اسلامي مناسب با حوزه تخصصي دانشگاه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.