آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  معاونین آموزشی قبلی
 دکتر محمدعلی مهتدی
دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ساسکاچوان-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
تاریخ شروع به کار: 1395/08/15
تاریخ پایان کار: 1396/04/03
 دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
تاریخ شروع به کار: 1393/05/04
تاریخ پایان کار: 1395/08/15
 دکتر جعفر پورصمد
دکترای فیزیک-اپتیک و لیزر از دانشگاه دولتی ایروان (ارمنستان)  -عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
تاریخ شروع به کار: 1390/08/01
تاریخ پایان کار: 1393/05/03
 دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
تاریخ شروع به کار: 1387/06/26
تاریخ پایان کار: 1390/03/31