آیین نامه ها و فرم های ارتباط با صنعت
 ردیف عنوان  لینک دانلود 
1 فرم اطلاعات پژوهشگران و اعضاي هيأت علمي در زمينه ارتباط دانشگاه و صنعت 
قرارداد همکاری مشترک   
آیین نامه طرح های تحقیقاتی خارج دانشگاهی   
فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی   
5 تفاهم نامه همکاری مشترک   
پرسشنامه طرح پژوهشی خارج دانشگاه  
آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرحهای تحقیقاتی خارج دانشگاهی