آیین نامه ها و فرم های ارتباط با صنعت
 ردیفعنوان لینک دانلود 
1فرم اطلاعات پژوهشگران و اعضاي هيأت علمي در زمينه ارتباط دانشگاه و صنعت 
قرارداد همکاری مشترک  
آیین نامه طرح های تحقیقاتی خارج دانشگاهی  
فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی  
5تفاهم نامه همکاری مشترک  
پرسشنامه طرح پژوهشی خارج دانشگاه 
آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرحهای تحقیقاتی خارج دانشگاهی