سازکارهای قانونی حمایتی (مشوق ها)
سازکارهای قانونی حمایتی (مشوق ها):
1- کسری موضعی آموزشی به ازای قراردادهای ارتباط با صنعت نسبت به حجم قراردادها.
2- تجلیل از پژوهشگر برتر کارآفرین در هفته پژوهش.
3- تضمین مشوق های قوی مالی از جمله عدم اخذ هزینه بالاسری برای پروژه اول.
4- بررسی راهکارهای اعطای امتیاز پژوهشی موثر در ارتقاء و ترفیع پایه.