کارگروه مجازی پایلوت
اعضاء کارگروه مجازی پایلوت:
دکتر مرضیه رنجبر محمدی بناب، دکتر یوسفی، دکتر شجاع