کارگروه ارتباط با صنعت
اعضاء کارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه بناب:
دکتر عبازاده، دکتر نرج آبادی فام، دکتر هاشمی، دکتر معزی، دکتر آقبلاغی، دکتر رحیمی، دکتر عباسیان، دکتر مدنی ،دکتر حاتمی، مهندس ایرانی، مهندس نیرومند، دکتر خجسته نژند.