دفتر ارتباط با صنعت
 
 
 

با توجه به تعريف مأموريت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوري براي دانشگاههاي برتر كشور، اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه با ساختار و اهداف جديد، فعاليت‌ها و نيروهاي خود را در راستاي توسعه فناوري و گسترش ارتباط با صنايع، مراكز اقتصادي، سازمانها و بخش كشاورزي سازماندهي كرده است.


اهداف 

ü    ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه

ü    فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره

ü    زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه

ü    نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشي

ü    همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه

ü    ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي

ü    ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري

ü   افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي از طريق ساختارهاي موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده‌ها و مشاركتهاي حقوقي در كليه زمينه‌هايي كه دانشگاه بناب در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد