معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

   دکتر علی حاجی بدلی  
                       

  استاديار گروه آموزشي رياضي  دانشگاه بناب، متولد1357شهرستان بناب دیپلم خود را در سال 1375در رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان نظام جدید جابربن حیان بناب اخذ نموده و در سال 1376 از  مرکز پیش دانشگاهی باقر العلوم در رشته ریاضی فارغ التحصیل شدند. ایشان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته ریاضی محض را به ترتیب  در سال 1380 و 1382 از دانشگاه تبریز اخذ نموده اند. پس از قبولی در مقطع دکترای تخصصی دانشگاه تبریز از سال 1383 به عنوان بورسیه  دانشجویان دکتری در دانشکده فنی و مهندسی بناب فعالیت خود را آغاز نمودند. در فروردین ماه 1387 از رساله دکتری خود به راهنمایی دکتر ابراهیم پور رضا و دکتر ادواردو گارسیا ریو از کشور اسپانیا دفاع نمودند و فعا لیت خود را به عنوان عضو هیات علمی در مجتمع آموزش عالی بناب آغاز نمودند، ایشان از شهریور ماه 1387 به عنوان معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بناب انتخاب شدند، سرپرست معاونت اداری و مالی، عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه، عضو شورای فرهنگی و معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از آبان ماه 1391 از جمله سمت های اجرایی ایشان می باشد. دکتر حاجی بدلی هم اینک معاون آموزش و پژوهش دانشگاه بناب می باشد.


 عنوان پايان نامه:

الف- كارشناسي ارشد:  رویه های آفین مسطح تصویری با متر آفین مسطح

ب- دكتري:   انحنا و همگنی خمینه های لورنتس سه بعدی

  فعاليتهاي آموزشي: 

تدریس

1. دوره كارشناسي: مبانی هندسه – مبانی ریاضیات – ریاضیات  گسسته- رياضيات عمومي – ریاضیات مهندسی

2. تحصيلات تكميلي: هندسه منیفلد1، هندسه ریمانی- شبه ریمانی

  فعاليتهاي پژوهشي :

- راهنمایی 8 پایان نامه کارشناسی ارشد

- مشاوره 5 پایان نامه  کارشناسی ارشد.

-راهنمایی 2 پایان نامه دکتری

- داوری پایان نامه ارشد هندسه     10 مورد