آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  اهداف و وظایف مدیر پژوهش و فناوری

 • دبيري شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.
 • انجام بررسي هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي و فناوري دانشگاه با توجه به سياستهاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق گرد آوري و محاسبه شاخص ها و معيارهاي مربوط و اتخاد تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و فناوري.
 • بررسي طرحهاي تحقيقاتي، پژوهشي و فناوري انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده .
 • تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذي ربط .
 • تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط .
 • انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها .
 • برقراري ارتباط با قطبهاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و  آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها .
 • معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و توانائيهاي بالقوه دانشگاه به صنايع.
 • جمع آوري طرحهاي متناسب علمي و صنعتي صنايع جهت استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي.
 • انجام امور مربوط به پروژه ها .
 • شناخت دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز بخش هاي صنعتي كشور .
 • دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط .
 • همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي.
 • انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه.
 • ارزشيابي پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي در قالب سياست هاي مصوب .
 • بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده .
 • همكاري در برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه در كنفرانسهاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل.
 • برنامه ريزي و همكاري با اعضاي هيأت علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه شده.
 • برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي پژوهشي دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي وسفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيأت علمي با هماهنگي واحدهاي ذي ربط دانشگاه.
 • برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تاليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني دانشگاه با هماهنگي واحدهاي ذي ربط.
 • برنامه ريزي و تمهيد ساز و كارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در سطح كشور و در چارچوب اهداف و وظايف دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوري كشور با جهت گيري توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذي ربط.
 • همكاري در اصلاح و بازنگري در برنامه هاي مرتبط با توسعه فنّاوري در كشور و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح.
 • حمايت از پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با فنّآوري هاي نوين.
 • برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فنّاوري در دانشگاه.
 • ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فنّاوري در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور.
 • استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان و متخصصين حوزه فنّاوري دستگاه هاي اجرايي و تشكيل كارگروه هاي برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت امور فنّاوري حسب مورد.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تدوين برنامه فناوري و بودجه سالانه دانشگاه براي انتقال دانش  فني و بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • انجام حمايت و پشتيباني هاي لازم از ترويج و توسعه فناوري بويژه فناوري هاي بومي و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • اتخاذ تدابير حمايتي و پشتيباني از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين بر اساس اولويتها.
 • مطالعه و بررسي به منظور بازنگري و تجديد نظر در قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح.
 • اداره فعاليتهاي مربوط به خدمات رايانهاي و برقراري ارتباط با شبكههاي رايانه داخلي و خارجي.
 • مديريت و پشتيباني شبكه داخلي.
 • ايجاد بانك اطلاعاتي دانشگاه و همكاري در استفاده بهينه از مراكز خدمات رايانهاي دانشگاه.
 • همكاري با واحدهاي دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستي.
 • تهيه و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز حوزههاي مختلف دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي.
 • حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه.
 • برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پشتيباني سرورهاي اينترنت.
 • برنامه ريزي براي خريد پايگاههاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز دانشگاه.
 • ارائه مشاوره به دانشكدهها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه.
 • نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف دانشگاه.
 • طراحي و پياده سازي سيستمهاي نرم افزاري و سختافزاري دورههاي مجازي.
 • ارائه استانداردهاي آموزش الكترونيك.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.