آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  اهداف و وظایف مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

 • دبيري شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات شوراهاي مذكور.
 • تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي و تدوين مقررات مربوط به صورت كاتولوگهاي معرفي دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي.
 • تهيه و ابلاغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي ذي ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه.
 • رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه .
 • همكاري با مسئولين دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاهها و ...
 • استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي.
 • نظر خواهي از دانشكده ها در خصوص تغييرات برنامه هاي آموزشي.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست هاي متخذه .
 • دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور.
 • اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم.
 • همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.
 • انجام امور مربوط به امور پذيرفته شدگان .
 • پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي نامه وساير مكاتبات .
 • ابلاغ برنامه هاي امتحاني برطبق تصميمات متخذه به گروه هاي آموزشي ونظارت بر امر امتحانات پايان ترم.
 • دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان .
 • انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس .
 • كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان درجهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط.
 • صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان .
 • تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين ذي ربط .
 • ارسال تأييديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها و مراكز دولتي.
 • حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان .
 • نظارت بر اجراي آيين نامه ها در خصوص انتقال و ميهماني دانشجويان تحصيلات تكميلي .
 • تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي و تنظيم قراداد دانشجويان بورسيه.
 • ارائه گزارشات لازم از وضعيت دانشجويان بورسيه به موسسه بورس دهنده .
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور .
 • برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني در جهت ارتقاء سطح علمي دانشگاه .
 • هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه در رشته ها و گرايشهاي مختلف با همكاري روساي دانشكده ها.
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات دانشكده ها نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهاي مصوب .
 • بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات .
 • اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي.
 • پيش بيني نياز استخدام هيأت علمي و نيز اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدامي.
 • بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارائه به مراجع ذي صلاح جهت تصويب.
 • بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد.
 • مكاتبه با مراجع ذي صلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.
 • همكاري با واحدهاي ذي ربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخشهاي آموزشي دانشكده ها.
 • انجام امور مربوط به بازنگري دروس.
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي.
 • ارسال فرم هاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيتهاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آيين نامه هاي موجود.
 • پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي .
 • همكاري در تدوين آيين نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
 • تهيه، تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه به مراجع ذي ربط.
 • بررسي و انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به شوراي مزبور.
 • تهيه و تدوين طرح ها ، برنامه ها و آيين نامه ها براي تحقق اهداف و وظايف شوراي هدايت استعداهاي درخشان .
 • تهيه برنامه كار و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
 • برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و  ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارش هاي مربوط.
 • بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي درخشان.
 • بررسي و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان .
 • بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راه كارهاي جذب نخبگان ايراني خارج از كشور.
 • ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان استعدادهاي درخشان.
 • انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.
 • تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.
 • حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان.
 • توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به دانشكده ها، مؤسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي مجري.
 • برنامه هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان.
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.